Cenová nabídka vedení účetnictví pro překladatelskou společnost

 • vedení účetnictví od 3.500,- Kč měsíčně, cena je dohodou podle počtu zpracovaných účetních dokladů (faktury vydané, faktury došlé, pokladní doklady, pohyby na bankovním účtu atd.)
 • zpracování přiznání k DPH 800,- Kč/jedno přiznání
 • zpracování kontrolního hlášení k DPH 700,- Kč/jedno hlášení
 • zpracování souhrnného hlášení k DPH 500,- Kč/jedno hlášení
 • zpracovaní mezd (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti) 200,- Kč/mzda
 • zpracovaní mezd (dohoda o provedení práce) 150,- Kč/mzda
 • vyúčtování daně vybírané srážkou /srážková daň/ 800,- Kč 1x za rok
 • vyúčtování daně ze závislé činnosti za organizaci 700,- Kč 1x za rok
 • přiznání k dani silniční 1.000,- Kč do 3 aut, za každé další auto plus 200 Kč
 • roční účetní uzávěrka včetně daňového přiznání k dani z příjmů PO, ekonomických výkazů, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je stanovena dle rozsahu provedených prací v rozmezí 3.000,- Kč až 6.000,- Kč.
 • zpracování inventarizace rozvahových účtů a doložení všech zůstatků v účetnictví, ostatní tiskové sestavy /příjmové a výdajové pokladní doklady, bankovní výpisy z účetnictví, rozpis bankovních dokladů zachycených v účetnictví, přehled pohledávek a závazků, zaúčtování jednotlivých pohledávek a závazků, účetní deník, hlavní kniha, obratová předvaha analyticky, rozvaha a výsledovka analyticky, to vše v rozmezí 2.500,- Kč až 6.000,- Kč, a to dle dohody obou smluvních stran v návaznosti na rozsah vykonaných prací,