Fragmenty z účetních smluv

Smluvní strany se dohodly, že Poradce může nad rámec měsíčních paušálních služeb poskytovat
Objednateli i jednorázové služby na základě vyžádání Objednatelem (tzv. ad-hoc služby). Specifikace
služeb, které mohou být předmětem činnosti Poradce nad rámec měsíčních a ročních paušálních
služeb (ad-hoc), je uvedena jako Příloha č. 2 k této Smlouvě.
d) Obě přílohy č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
e) Obě smluvní strany se dohodly, že tento seznam paušálních i ad-hoc služeb může být kdykoliv rozšířen
i na jiné v Přílohách neuvedené konkrétní úkony, pokud souvisejí s předmětem činnosti Poradce
a pokud s tímto obě strany budou souhlasit