Povinnosti daňového poradce

Povinnosti poradce
⦁ Poradce je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy, chránit práva a oprávněné zájmy objednatele, a to jak z hlediska optimalizace nákladů vynaložených na konzultovaný projekt, tak na jeho technické řešení. K plnění předmětu smlouvy je poradce povinen důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého odborného přesvědčení a příkazů objednatele pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky a v jejich mezích také příkazy objednatele.
⦁ Poradce se zavazuje, že poradenské a konzultační služby v rámci předmětu smlouvy ani výsledky své poradenské a konzultační činnosti neposkytne bez předchozího písemného souhlasu objednatele dalším subjektům v oboru a lokaci / účetnictví, Teplice.
⦁ Poradce je povinen všechny poradenské a konzultační služby poskytovat objednateli osobně ale výhradně prostřednictvím telefonu a E-mailu (tj. nikoli prostřednictvím subdodavatelů) dle jeho požadavků a objednávek.
⦁ Poradce je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu smlouvy, které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zjistí-li poradce, že příkazy objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu smlouvy, je povinen na to objednatele neprodleně písemně upozornit.
⦁ Výstupy plnění poradce podle této smlouvy mohou být předávány objednateli v průběhu plnění jakýmikoli cestami a způsoby, například elektronickou poštou, telefonicky nebo ústně.
⦁ Po ukončení smluvního úkonu je poradce povinen bez zbytečného odkladu vrátit objednateli veškeré vypůjčené podklady, které mu objednatel předal v rámci plnění této smlouvy. Poradce je oprávněn pořizovat si z podkladů předaných mu objednatelem kopie pro dokumentaci své činnosti.
⦁ Poradce je povinen vést písemně evidenci poskytnutých služeb a jejich rozsahu (hodin práce / úkonů / relevantních rad pro objednatele) jako podklad pro vyúčtování odměny dle článku VI. této smlouvy. Tuto evidenci je poradce povinen předkládat ke kontrole a k potvrzení stanovené kontaktní osobě objednatele. Bez potvrzení touto kontaktní osobou nemůže být evidence poradce použita jako podklad k fakturaci odměny.