VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
plném rozsahu
Jméno a příjmení, obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání liší-li se od bydliště
Minimální závazný výčet informací podle
vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění
pozdějších předpisů
Označení
Text
Číslo řádku
Skutečnost v účetním období
běžném
minulém
I.
Tržby z prodeje výrobků a služeb
Tržby za prodej zboží
Výkonová spotřeba
Náklady vynaložené na prodané zboží
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
Aktivace (-)
Osobní náklady
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení a zdr. poj.
Náklady na sociální zabezpečení a zdr. poj.
Ostatní náklady
Úpravy hodnot v provozní oblasti
Úpravy hodnot dl. nehmotného a hmotného maj.
Úpravy hodnot dl. nehmotného a hmotného maj. – trvalé
Úpravy hodnot dl. nehmotného a hmotného maj. – dočasné
Úpravy hodnot zásob
Úpravy hodnot pohledávek
Ostatní provozní výnosy
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
Tržby z prodaného materiálu
Jiné provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Zůstatková cena prodaného materiálu
Daně a poplatky
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích obd.
Jiné provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření (+/-)
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku – podíly

13.03.2018
s.r.o.
Sestaveno dne:
Právní forma účetní jednotky:
Předmět podnikání účetní jednotky
Podpisový záznam:
Označení
Text
Číslo řádku
Skutečnost v účetním období
běžném
minulém
IV.1.
Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba
***
*
Ostatní výnosy z podílů
Náklady vynaložené na prodané podíly
Výnosy z ostatního dl. fin. majetku
Výnosové úroky a podobné výnosy
Ostatní výnosy z ost. dl. fin. majetku
Náklady související s ost. dl. fin. majetkem
Výnosové úroky a podobné výnosy
Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovl. osoba
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
Úpravy hodnot a rezervy ve fianční oblasti
Nákladové úroky a podobné náklady
Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovl. osoba
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
Daň z příjmů
Daň z příjmů splatná
Daň z příjmů odložená (+/-)
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII