Plátce DPH – Účetní Teplice

Překročí-li podnikatel obrat 1 mil. Kč za předchozích 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je povinen stát se plátcem DPH. Musí se registrovat jako plátce DPH do 15 dnů po skončení měsíce, kdy překročil obrat, a plátcem DPH je od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém ho překročil. Finanční úřad většinou požaduje kromě registrace také další doklady prokazující podnikatelskou činnost, například faktury, nájemní smlouvu apod. Může také po plátci požadovat uvedení tzv. „skutečného sídla“, tedy „místa, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení“, pokud z registrace nějak vyplyne, že je místo jeho podnikání nebo sídlo společnosti zřejmě na takzvané virtuální adrese.

Zpracování DPH Teplice

Pokud nový plátce DPH nepoužívá pro vystavování faktur například účetní program nebo mu je nevystavuje jeho účetní, měl by zkontrolovat, zda jeho faktury splňují všechny náležitosti tzv. daňového dokladu. To znamená, kromě identifikace kupujícího a prodávajícího zejména DIČ obou, evidenční číslo dokladu, rozsah a předmět plnění, datum uskutečnění zdanitelného plnění (nebo datum přijetí úplaty), základ DPH, použitou sazba DPH (nebo sdělení, že plnění je osvobozené od DPH, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH), výše DPH a jednotková cena bez DPH.

Plátce DPH Teplice

Každý, kdo se nově stane plátcem DPH, musí být nejprve měsíčním plátcem. Má-li obrat za předcházející kalendářní rok nižší než 10 mil. Kč, může změnit zdaňovací období na čtvrtletní, avšak vždy jen k 1. lednu. Prakticky tak může přejít na čtvrtletní zdaňovací období až od třetího roku po registraci k plátcovství DPH. Doklady je třeba dodávat účetní ke zpracování průběžně, v závislosti na zdaňovacím období.

Kontrolní hlášení – účetní Teplice

Od roku 2016 každý plátce DPH podává kromě přiznání k DPH také kontrolní hlášení. Rovněž je povinnost podávat oba formuláře již jen elektronicky, a to do 25. dne následujícího měsíce. Proto účetní vyhotoví obě přiznání ve formátu. xml, případně je rovnou odešle datovou schránkou. Daňové doklady je třeba archivovat 10 let, jde zejména o faktury vydané, přijaté, účtenky nebo splátkové kalendáře, obsahuje-li splátka DPH.

Účetní v Teplicích

  • Přiznání k DPH
  • Kontrolní hlášení
  • Registrace ke všem daním
  • Průběžné zpracování dokladů
  • Daňové poradenství
  • Konzultace s účetní v centru Teplic

Zpracování DPH Teplice – kontakt na účetní je ZDE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.